مسأله إمام مهدى عجل الله فرجه يکى از مهمترين مساءل مطرح شده در ميدان علمى ودر تمام بحثهى مربوط به آن و مكاتب وايدئولوژى ها وروشهى فلسفى آن است. زيرا همه به آن روزى كه عدالت وسعادت بر همه بشريت حاكم مى شود معتقد هستند ولى اختلاف آنجاست كه چه شخصيتى محور ين حرکت جانى خواهد بود وچه محورى تمام بشريت را زير پرچم ورهبرى خود قرار خواهد داد _اين اختلاف به سبب پيروى از عقائد فكرى مختلف، البته با چشم پوشى از نحوه ى نگرش واقع بنيانه وطرفدارى از اين مسأله، ايجاد مى شود_.

از روشن ترين مسائل مطرح شده در اين زمينه _ومنظورم مشخص كردن شايسته ترين فرد يا گروه برى حمل تمام سختيهى کار وبرعهده گرفتن ين وظيفه ى جهانى كه بشريت به آن چشم دوخته است همان وظيفه ى جهانى كه بشريت از ابتدى ولادتش تا به آخرين لحظه به آن أميد كار مى كند _اعتقادات مكتب تشيع است.
ما در حد مسؤوليتمان قادريم بگوييم که از طرفى اين طرحهى شيعه ى دوازده امامى در تشخيص هويت ومحور اين حركة تنها طرحهايى است كه منسجم با فطرت انسان است واز طرفى حديثهى متواتر اين مسألة را إثبات مى كند واين همان هدفى است كه سعى در اثبات حقانيت آن داريم وآن از راه حركتى برنامه ريزى شده به وسيله ى اين كانون خواهد بود كه بر ادله ى عقلانى وهمچنين موروثهى صحيح ومورد اتفاق (سنت وقرآن وأحاديث و...) تكيه دارد. البتة چون نبيد از تأثير قلبى وعاطفى در ايجاد يك فرهنك تفكرى جديد وروشن وهدفدار در عقل انسان مسلمان غافل شويم لذا اين مركز اين جهت را مورد أهميت قرار داده وآن را در رأس كار این مرکز قرار داده است.