مربی مجموعه ای خودجوش بوده و زیر نظر هیچ سازمان و نهادی نمی باشد و در اینجا می خواهیم فضایی مناسب ایجاد نماییم تا کمکی باشد برای همه مربیان این مرز و بوم؛ یعنی هدف، تعالی و رشد خودمان (مربیان) در زمینه تربیتی است.