ما عده ای جوان قلم بدستیم که قلم را نه کلمه ای مقدس بلکه ابزار واجب مقدس برای حرکتی مقدس میدانیم چنانچه گاه خون واجب میشود، قلم علما نیز از دماء شهدا بالاتر است… گرچه عالم نیستیم… مروج و پیرو فرهنگ عالمانه ای هستیم از حسین علیه السلام تا اصحاب آخر الزمانی اش… فریاد زدند و قلم های به فریاد آمده تفکر الهی برای تقابل همیشگی جریان خیر و شر است می نویسند… همیشه دنبال دو گزاره بوده ایم: