شیعه‌شناخت فصلنامه‌ای است علمی ـ پژوهشی به منظور ارائه تحقیقات انجام شده در عرصه‌های گوناگون شیعه‌ شناسی و ارتقای آگاهی‌های علمی جوامع و گروه‌های شیعی.