موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت «عليهم السلام» با نگرش ارج گذاري برهمه زحمات اوليا و دانشمندان و پژوهشگران، تلاش دارد تا اعتلاي علوم آسماني، از فناوري روز نهايت بهره را بجويد. همسو بودن این اهداف با اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تقلیل بار مالی و اجرای مراکز فرهنگی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه، لزوم انجام موارد فوق الذکر را بیشتر مشخص می نماید. از جمله مي توان به نشر معارف اهل البیت «علیهم السلام» وبکارگیری آخرین روش های علمی در تحقیق و نشروشکل دهی به جریان پژوهش در حوزه فعالیت های اسلامی، و نشر الکترونیکی معارف اهل البیت «علیهم السلام» از طریق پایگاه داده و ایجاد مرکز داده (.I.D.C) اسلامی برای بهره برداری کلیه مؤسسات همسو و جلوگیری از جریان یکسویه اطلاعات اشاره کرد.