صاحب امتیاز: آیت الله العظمی سبحانی (دامت برکاته)
مدیر مسئول: علی ربانی گلپایگانی