محتوی سایت:
معرفى بیش از 1500 عنوان كتاب درباره نماز به زبان فارسى، عربى، انگلیسی و... ؛ 460 قطعه شعر به صورت غزل و قصیده و دوبیتی؛ 186 عنوان کتاب (با بیش از 1800 ریزفهرست) پیرامون نماز؛ بیش از 4700 پرسش و پاسخ پیرامون مسائل مختلف مربوط به نماز در 20 موضوع اصلی؛ معرفی کامل احکام وضو، نماز، تیمم و ... از 22 مرجع؛ حکایات به صورت متني پيرامون نماز؛ 900 حدیث (راوی، متن عربی و ترجمه فارسی و منبع) در بیش از 30 گروه و 89 آیه از قرآن در رابطه با نماز؛ مجموعه صوتی کامل و جالبی از سخنرانی درباره نماز.