محتوی سایت:
پرسمان: نزديك به دويست پرسش و پاسخ پيرامون مسأله غدير بصورت موضوع بندي شده (گروه، موضوع كلي و موضوع خاص)
كتابخانه: كتابخانه ديجيتالي با بيش از 70 عنوان كتاب و 80 عنوان مقاله پيرامون غدير و
كتابشناسي: معرفي حدود يكصد كتاب درباره غدير به زبان فارسي و عربي به همراه امكان دسترسي به معرفي مختصر و فهرست برخي از آنها
احاديث: فهرست كاملي از احاديث مرتبط با موضوع غدير با عنوان و متن عربي و ترجمه و ذكر ماخذ
اشعار: ارائه حدود هفتاد شعر در رابطه با موضوع غدير
الغدير: ارائه كتابخانه ديجيتالي از 11 جلد كتاب الغدير به همراه ترجمه 22 جلدي آن
تصاوير: ارائه حدود يكصد تصوير زيبا بصورت دسته بندي شده مرتبط با موضوع غدير با قابليتهاي ويژه گالري تصاوير
نواونما: شامل سه بخش خطبه غدير ، سخنراني و مديحه سرايي راجع به غدير