فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی با هدف اشاعه و گسترش دانش علوم تربیتی وحوزه های وابسته به آن؛ انتشاریافته‌ها و نظریات جدید علوم تربیتی؛ نشر پژوهش‌های حوزه علوم تربیتی؛ فراهم آوردن زمینه لازم برای تبادل آرا و اندیشه ها در مسائل ، محورها و ابعاد علوم تربیتی توسط دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی منتشر می گردد.