نشریه پژوهش های مهدوی دارای رتبه علمی - ترویجی (حوزه علمیه) در حوزه تخصصی امامت و مهدویت توسط موسسه آینده روشن منتشر می‌گردد.
محتوی سایت: امام زمان ـ امامت و مهدویت ـ مقالات مهدوی ـ نشریه پژوهش های مهدوی.