فصلنامه علمی تخصصی مطالعات مهدوی،اولین مجله الکترونیکی در فضای مجازی با موضوع مهدویت بوده است که قصد دارد مباحث وموضوعات مهدوی را با رویکردعلمی در اختیار مخاطبان به ویژه قشر طلاب و دانشجو قرار دهد. این فصلنامه زیر نظر پژوهشکده مهدویت و موعود گرایی انتظار پویا و مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم قرار دارد.