گروه فرهنگی تبلیغی شکوفه های آسمانی در مدت سه سال (۱۳۹۰-۱۳۹۲) حضور خود در استانهای (تهران – قم – زنجان – قزوین – آذربایجان غربی ) باحضور درمدارس واماکن عمومی مثل (پارکها-امام زاده ها) توانست تعداد کثیری از کودکان و نوجوانان را تحت پوشش برنامه های خود قرار داده وعلاوه بر ایجاد نشاط مضاعف به این گروه ازمخاطبین اوقات فراغتشان را بصورت هدفمند غنی سازد.