كتابخانه ملی كودكـان و نوجوانـان توسط سازمان‌ اسناد و كتابخانه‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ بـا هـدف ايجـاد كتابخانـه اي اسـتاندارد و نمونه براي ارائه خدمات به گروه سني 7 تا14 سال ايجاد شده است.