قرآن کریم و آموزه های آن خاستگاه و سرچشمۀ اصیل فرهنگ اسلامی است و همۀ فرقه های مذهبی، مکاتب فکری و حتی جریان‌های اجتماعی در خلال تاریخ پر فراز و نشیب اسلام مشروعیت فکر و راه خود را بر خوانش و فهم آن بنا کرده‌اند. در واقع همه مؤلفه های فرهنگ اسلامی اعم از باورها، ارزش ها، نمادها، هنجارها ، رسوم و سنت های اسلامی از آموزه های قرآنی سرچشمه گرفته اند. نشریه «مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی» با عنایت به ضرورت تخصیص رویکردهای نشریه از پذیرش مقالاتی با ویژگی های ذیل استقبال می نماید:
1- مطالعات قرآنی با رویکرد ادبی - زبانی
2- مطالعات قرآنی با رویکرد تاریخی
3- مطالعات قرآنی با رویکرد فرهنگ ایرانی اسلامی