سایت معلی مجموعه ای است از خطاطی ها و طراحی خط هایی با موضوع خط انتظار، خط اربعین، خط کوفی، خط معلی، خط ثلث، خط نستعلیق شکسته، خط بنایی،