هدف از تأسیس چنین مؤسسه‌ای آشنایی با ساز و کارهای سیاسی موجود در خاورمیانه و شناخت عمیق‌تر تحولات جاری اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی واحدهای سیاسی منطقه بود. با توجه به نقش و تأثیر مخرب سیاستهای اعمال شده توسط رژیم اشغالگر قدس بر کشورهای منطقه و نظام بین‌الملل، جهت‌گیری عمومی فعالیتهای مؤسسه بر شناخت دقیق، حقیقی و منطبق با رهیافتهای علمی تحولات جاری و رخدادهای سیاسی خاورمیانه متمرکز شد.
بدین منظور شناخت ریشه‌های بحران و آشنایی با مبانی فکری صهیونیسم و حامیان آشکار و نهان اسراییل در غرب به ویژه آمریکا در دستور کار قرار گرفت.