فصلنامة حکومت اسلامى با اهداف تبیین اندیشة سیاسى اسلام و معرفى فقة سیاسى وتبیین اندیشة حاکمیت سیاسى مبتنى بر «ولایت فقیه» و فراهم‏سازى‏ بسترگفتگوهاى‏ علمى در عرصة ‏سیاست دینى و پرداختن به تاریخ سیاسى مسلمین «حکومت اسلامى» که ارائه دهندة اندیشه و فقه سیاسى اسلام و تداعى‌کنندة نهضت علمى و عملى امام خمینى در جهان معاصر است، مى کوشد تا بسترى عالمانه و منطقى براى طرح این گونه مباحث و تفکر و تأمل درباره آن را فراهم سازد.